HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SKKN XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016

  1. kich-ban-loi-dan-chuong-trinh-20-11-truong-mam-nonXÉT THI ĐUA:

Để chuẩn bị cho công tác xét thi đua khen thưởng trong thời gian sắp tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện hồ sơ thẩm định SKKN đề nghị xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (giống như những năm trước), cụ thể như sau: gồm có 2 phần (chỉ gửi mail, không cần gửi văn bản giấy)